Opis programu


Proponowany do kontynuacji projekt PTZN Oddziału Terenowego w Sochaczewie będzie realizowany w formule Środowiskowej Psychoprofilaktyki Narkomanii i Pomocy Psychologicznej „Jesteś wolny” na bazie Świetlicy terapeutycznej. Program ten zakłada systematyczne prowadzenie działań w głównych V sferach aktywności społecznej w zakresie profilaktyki narkomanii I i II rzędu kierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o podwyższonym ryzyku wejścia w uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w liczbach :


do 30 stałych odbiorców programu stacjonarnego w wieku 8 – 18 lat, uczestniczących w systematycznie prowadzonych specjalistycznych oddziaływaniach w godzinach 14.00 - 18.00. od pn. do pt. przez cały okres realizacji projektu, jak też realizowanych na wyjeździe w formie biwaków integracyjno – terapeutycznych, wycieczek, pikników itp.


odbiorcy doraźni i incydentalni w wieku 13 - 40 lat, tj. dzieci i młodzież oraz inne osoby dorosłe, eksperymentujące czy nadużywające śr. narkotycznych, określanych mianem klientów Punktu Interwencyjno Konsultacyjnego ds. problemów narkomanii.


uczestników szkolnych warsztatów psychoedukacyjnych, których liczba może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset osób w miesiącu w zależności od uzgodnionych z samorządami wymiarów zleceń i rosnącego zapotrzebowania. Liczba młodzieży objętej tym projektem to zwykle 2tys. - 3tys. odbiorców w roku.


uczestników konferencji, seminariów, szkoleń, hepeningów, Kategoria tych odbiorców, obejmuje również osoby będące słuchaczami czy czytelnikami regionalnych i lokalnych mediów, uczestników konferencji, seminariów, szkoleń. Lokalne media szacują swoich odbiorców w regionie sochaczewskim na liczbę około 100tys.

Główne rodzaje oddziaływań programu, planowane do kontynuacji w V obszarach aktywności:


Program Psychoprofilaktyki Jesteś wolny na bazie Świetlicy terapeutycznej działa w V obszarach aktywności i posiada części realiz. – stacjonarne i terenowe tj. zewnętrzne :


 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychokorekcyjne w formie treningów psychologicznych, ćwiczeń umiejętności samoobsługowych i społecznych socjo i psychodram, zajęć parateatralnych, warsztatów terapii zajęciowej, autonomicznych zajęć według projektów wychowanków, społeczności terapeutycznych
 • zajęcia reedukacyjne i edukacyjno - rozwojowe oraz wspierające wzrost znaczenia osiągnięć szkolnych
 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i pomocowo - socjalne
 • wyjazdy integracyjno - terapeutyczne w formie : pikników, rajdów, biwaków 1 - 5 dniowych .
 • Konsultacje i porady, interwencje kryzysowe dla osób eksperymentujących, nadużywających narkotyków, poszukujących informacji o moż. leczenia, w ramach Punktu Interwencyjno Konsultacyjnego ds. problemów narkomanii.
 • Działania w sferze informacji publicznej z dziedziny problematyki uzależnień, poprzez media dla szerszego grona odbiorców w formie cyklicznych audycji radiowych oraz publikacji w regionalnej prasie dla słuchaczy i czytelników lokalnych mediów z terenu powiatu sochaczewskiego i ościennych powiatów zachodniego Mazowsza .
 • kontynuacja programu w czasie akcji letniej poprzez organizację obozów integracyjno – terapeutycznych,
 • Szkolna profilaktyka narkomanii - warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów , rodziców czy nauczycieli, szkół z terenu województwa mazowieckiego w tym i powiatu sochaczewskiego – na zlecenie w zależności potrzeb i możliwości samorządów. (średnio od 100 do 300 uczestników w miesiącu ). Kilka tysięcy rocznie.
 • Działania w sferze lokalnych gremiów decyzyjnych, opiniotwórczych czy doradczych;
Cel główny i cele szczegółowe programu oddziaływań :
 • Ograniczenie konsumpcji narkotyków oraz liczby młodzieży i osób dorosłych eksperymentujących nadużywających i uzależniających się od nich, w tym występowania problemów osobistych i społecznych mogących wynikać z nadużywania narkotyków .
 • Aktywizowanie społeczności lokalnej / decydentów, wychowawców, rodziców / do działań prewencyjnych powstrzymujących rozwój zjawiska narkomanii, redukcja skutków stygmatyzacji środowiskowej i społecznej .
 • Dostarczenie wiedzy o probl. uzależnień, wzrost umiejętności szukania pomocy i znaczenia prewencji rodzinnej opóźnienie momentu inicjacji alkoholowej, narkomańskiej czy przestępczej u odbiorców, jako sposobu radzenia sobie z codziennością, po zaistnieniu takowej osłabienie zainteresowania taką formą aktywności osob.
 • Zwiększenie liczby osób chcących się leczyć z uzależnienia narkotykowego bądź używających ryzykownie.
 • Umożliwienie poznania i stosowania mechanizmów bezpiecznego kanałowania i redukcji zachowań agresywnych i destrukcyjnych , aktów przemocy fizycznej i werbalnej.
 • Doskonalenie konstruktywnych umiejętności społecznych, adaptacyjnych i emocjonalnych do realizacji aspiracji, rozwój umiejętności stawiania i realizacji osobniczych celów, radzenia sobie ze stresem i frustracją .
 • Redukcja stresu związanego ze szkołą – lęku szkolnego, wsparcie w osiąganiu znaczenia, sukcesów szkolnych.
 • Wzrost umiejętności i elastyczności funkcjonowania, zwiększenie zdolności i motywacji do wysiłku, poprawa koncentracji i wytrzymałości w codziennych czynnościach niezbędnych w zaspokajaniu potrzeb.
 • Zmniejszenie liczby rodzin dysfunkcyjnych w środowisku bądź poziomu ich dysfunkcji
 • Wypracowywanie metod i technik kontroli i doskonalenia programu we wszystkich V sferach aktywności